Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝ

Φωτογραφία: ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝ  "The money powers prey upon the nation in times of peace and conspire against it in times of adversity. It is more despotic than a monarchy, more insolent than autocracy, more selfish than bureaucracy. It denounces, as public enemies, all who question its methods or throw light upon its crimes. I have two great enemies, the Southern Army in front of me and the bankers in the rear. Of the two, the one at my rear is my greatest foe."  "Οι εξουσίες του χρήματος καραδοκούν στο έθνος όταν υπάρχει ειρήνη και συνωμοτούν εναντίον του όταν oι καιροί είναι δύσκολοι. Είναι πιο αυταρχικές από την μοναρχία, θρασύτερες από την απολυταρχία, πιο εγωϊστικές από την γραφειοκρατία. Καταγγέλουν ως δημόσιους εχθρούς όλους εκείνους που αμφισβητούν τις μεθόδους τους, ή που ρίχνουν φως στα εγκλήματά τους. Εγώ έχω δύο μεγάλους εχθρούς, τον Στρατό των Νοτίων μπροστά μου και τους τραπεζίτες από πίσω. Από τους δύο, εκείνος που είναι από πίσω μου είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μου.''  Abraham Lincoln
«The money powers prey upon the nation in times of peace and conspire against it in times of adversity. It is more despotic than a monarchy, more insolent than autocracy, more selfish than bureaucracy. It denounces, as public enemies, all who question its methods or throw light upon its crimes. I have two great enemies, the Southern Army in front of me and the bankers in the rear. Of the two, the one at my rear is my greatest foe.»................................. 1«Οι εξουσίες του χρήματος καραδοκούν στο έθνος όταν υπάρχει ειρήνη και συνωμοτούν εναντίον του όταν oι καιροί είναι δύσκολοι. Είναι πιο αυταρχικές από την μοναρχία, θρασύτερες από την απολυταρχία, πιο εγωϊστικές από την γραφειοκρατία. Καταγγέλουν ως δημόσιους εχθρούς όλους εκείνους που αμφισβητούν τις μεθόδους τους, ή που ρίχνουν φως στα εγκλήματά τους. Εγώ έχω δύο μεγάλους εχθρούς, τον Στρατό των Νοτίων μπροστά μου και τους τραπεζίτες από πίσω. Από τους δύο, εκείνος που είναι από πίσω μου είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μου.»Abraham Lincoln2