Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ GIOVANNI VECCO!!!Το κατωτέρω κείμενον προέρχεται από Ορθόδοξον Παλαιστινιακήν Αγωνιστικήν  Οργάνωσιν  και δημοσιεύεται  εις την Ελλάδα τον Αύγουστον του 1989. Ο GIOVANNI VECCO δεν είναι άλλος από τον Λατινόφρονα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην  Βέκκον. 1275-1282.
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝ ΤΗΝ Β΄ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ!
ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ – GV- (GIOVANNI VECCO) ΠΟΥ ΔΙΔΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΤΜΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ!!!
Εδώ καταγράφονται μερικές πολύ χρήσιμες πληροφορίες από τον φάκελλον ΕπιχείρησιςGIOVANNI VECCO; οι οποίες θα βοηθήσουν εις την κατανόησιν πολλών μέχρι τούδε – ανεξήγητων – τάσεων αρκετών υπηρεσιών και υψηλά ισταμένων κληρικών της Δυτικής και Ανατολικής Εκκλησίας. 
Αι πληροφορίαι αυταί προέρχονται από δύο ξένας υπηρεσίας πληροφοριών και δεν μπορούν παρά να ενδιαφέρουν τον κάθε Χριστιανόν και έντιμον άνθρωπον, διότι αφορούν δύο από τους Ιερώτερους τόπους δια τους Χριστιανούς: τα Θεοβάδιστα Όρη Άθως και Σινά.
Ο φάκελος της επιχειρήσεωςGIOVANNI VECCO περιέχει περί τα 219 έγγραφα μεγίστης, επαναλαμβάνομεν, σημασίας, διότι αποκαλύπτει συν τοις άλλοις και τους σκοτεινούς σκοπούς κατά της Ορθοδοξίας και της Μητρός αυτής, Ελλάδος. 
Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να κάνομεν οιαδήποτε σχόλια επί του θέματος, ελπίζομεν όμως ότι οι αναγνώσται μας θα μπορέσουν μόνοι τους να βγάλουν τα πρέποντα συμπεράσματα. Ιδού λοιπόν μερικά αποσπάσματα εκ των κειμένων, τα οποία εμείς εσταχυολογήσαμεν: Ε

1.                  Διατί και πως πρέπει να εκλείψει το ταχύτερον το δήθεν άβατον Όρος Άθως, αυτό το τελευταίο οχυρόν του σκοταδισμού και της αντιδράσεως εις την σύγχρονον Ευρώπην …

2. Το ΄΄άβατον΄΄ πρέπει να καταργηθεί το ταχύτερον και μόνον εις ελαχίστους χώρους, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος των γυναικών.

3.  Διά νόμου το Όρος Άθως θα ανακηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος και όλαι  αι μοναί θα μετατραπούν εις μουσεία, εκτός εκείνων που θα μετατραπούν εις ξενοδοχεία. Εις κάθε μονή μουσείο θα παραμείνουν ελάχιστοι Μοναχοί με κατάλληλον μόρφωση, δια να χρησιμοποιηθούν ως φύλακες – ξεναγοί και φύλακες αρχείων και κειμηλίων …

4. Θα κατασκευαστούν το ταχύτερον κατάλληλοι δρόμοι δια την κυκλοφορία αυτοκινήτων, λεωφορείων και σε μερικά σημεία τελεφερίκ, εστιατόρια, μπαρ, ντισκοτέκ και ένα καζίνο για να είναι καθ’ όλα ευχάριστη η παραμονή των επισκεπτών τουριστών και επιστημόνων, διότι προβλέπεται ότι πολλαί χώραι θα ιδρύσουν εκεί μονίμους επιστημονικάς σχολάς Βυζαντινών μελετών…

5.   Όλα τα νέα ξενοδοχεία, τα οποία πρόκειται να ανεγερθούν, θα πρέπει να είναι ενηρμοσμένα αρχιτεκτονικώς με το όλον περιβάλλον.

6.   Θα πρέπει να επιτραπεί η ίδρυσις και εγκατάστασις μικρών μονών και άλλων δογμάτων ως και θρησκευτικών αποστολών, που ασφαλώς θα συμβάλλουν εις την σύσφιξιν των σχέσεων μεταξύ τους και την ιδέα του Οικουμενισμού.

7.     Το κύριον εμπόδιο παραμένει η ύπαρξις Μονών άλλων Ορθοδόξων κρατών , τα οποία ασφαλώς θα αντιδράσουν εις όλα μας τα σχέδια και θα είναι πόλος έλξεως όλων των Ελλήνων ρασοφόρων, των αντιτιθεμένων εις κάθε νεοτερισμόν , πολλοί εκ των οποίων μάλιστα είναι φανατικοί οπαδοί του Ιουλιανού ημερολογίου, όπως και οι Ρώσοι, Σέρβοι, Βούλγαροι. Εφ’ όσον αυτοί θα υπάρχουν εις το Όρος Άθως , η πραγματοποίηση των τελικών σκοπών μας θα είναι δύσκολος. Ευτυχώς ήδη υπάρχουν εις την επίσημον Ελλαδικήν Εκκλησίαν και στα Υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτισμού και Παιδείας αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι επιδεικνύουν πλήρη κατανόηση και βλέπουν πόσο θα ωφεληθεί η χώρα τους από την νέα αυτήν και τεραστίαν πηγήν εισροής τουριστικού συναλλάγματος. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης της Ισταμπούλ και πολλοί Έλληνες Μητροπολίται είναι ολοψύχως στο πλευρό μας. Η ύπαρξις και η κάθε είδους δράσις αυτών των ξένων Μονών πρέπει το ταχύτερο να ξεριζωθεί ολοσχερώς από τον Άθωνα. Ως ασφαλώς πληροφορούμεθα η εκκλησία της Μόσχας ήδη ετοιμάζει ένα ολόκληρο σχέδιο αντιδράσεως εις τα δικά μας σχέδια. Όλοι οι Κληρικοί του Όρους οι τυχόν συμπαθούντες την Ρωσίαν, Σερβίαν, Βουλγαρίαν και άλλους Ορθοδόξους σκοταδιστάς , λόγω του κοινού Ιουλιανού Ημερολογίου , το οποίο ακολουθούν, πρέπει να απομακρυνθούν έστω και βιαίως από τον Άθωνα.

8.    Όσον αφορά την απευθείας σύνδεσην του Όρους Άθως με λοιπάς χώρας της ηνωμένης πλέον Ευρώπης, νομίζομεν και ημείς ότι η προταθείσα υπό της Αγίας Έδρας είναι πλέον κατάλληλος δια μία προέκταση προς τα νήσους Κρήτην, Θήραν και Νάξον όπου θα ήτο επιθυμητή. Η προταθείσα γραμμή είναι: Μασσαλία, Νεάπολις, Παλέρμο, Κέρκυρα, Πειραιεύς, Μύκονος, Έφεσος, Άθως και τανάπαλιν. Ήδη ελάβομεν πολλάς προτάσεις ενδιαφερομένων από την Ιταλίαν, Γαλλίαν, Ισραήλ και άλλας χώρας παρά τας υπαρχούσας δυσκολίας από την Ελληνικήν πλευράν (απαγόρευσις μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων) θα εκλείψουν μετά το 1992.

9. Ο μεγάλος κίνδυνος να μετατραπεί το Όρος Άθως εις βάσιν εξορμήσεως Ιεραποστόλων της καταραμένης αιρέσεως των  -Ορθοδόξων- προς την Αφρικήν και Ανατολικήν Μεσόγειον πρέπει να αποφευχθεί με κάθε θυσία. Δια αυτόν τον λόγον πρέπει από κοινού να κατευθύνομεν όλας μας τας προσπαθείας δια την δημιουργίαν εσωτερικών ανωμαλιών εις την Ελλάδα, την Γιουγκοσλαβίαν και την Ρωσίαν δια να επιδιώξωμεν τον διαμελισμόν τους. Οι μακρόχρονες προσπάθειες προς την κατεύθυνσιν αυτήν αποδίδουν άριστους καρπούς. Εάν δεν κλείσομεν στεγανώς τα επικίνδυνα ρήγματα στο φράγμα της αναχαιτίσεως του Βορρά αι καταστροφαί δια όλους μας θα είναι απερίγραπται.

10.  Ατυχώς οι σχέσεις με τον Νικαλάε Τσαουσέσκου τελευταίως εχειροτέρευσαν πάρα πολύ και αι δυνατότητες δράσεώς μας με την βοήθειαν των εκεί πιστών της Αγίας Έδρας εξέλιπαν.

11. Η προσέγγισις των πλοίων εις την Έφεσον, προς επίσκεψιν του εκεί τάφου της Μαντόνας, θα είναι πολύ ωφέλιμος δια των τουρισμόν της φίλης χώρας.

12.   Μετά λύπης παρατηρούμεν ότι μερικά πρακτορεία ειδήσεων φιλικών χωρών δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα και μεταδίδουν ειδήσεις ευνοϊκάς δια την ελεγχόμενη από το κόμμα Ρωσικήν Εκκλησίαν, καθώς και τα όσα συμβαίνουν εις την Ελλάδα και εις την Γιουγκοσλαβίαν επί θρησκευτικού επιπέδου. Τονίζομεν και πάλι ότι επ’ ουδενί λόγω δεν πρέπει να μεταδίδονται ειδήσεις που αφορούν τα δήθεν «θαύματα» εις τας χώρας αυτάς, διότι αυτά μόνον υποσκάπτουν το κύρος της Αγίας Έδρας και του Μεγάλου Αγώνος τον οποίον αυτή διεξάγει (!). Σας παραθέτομεν κατάλογον δημοσιογράφων, πιστών εις την ιδέαν του Οικουμενισμού…

13.    Η αρμόδια επιτροπήν μας επεράτωσε την συνεργασία μας με τα Κέντρα των ΄΄Μπαχάι΄΄ (Μπαχαϊστών) και το ΄΄Tara Center΄΄ εν Καλιφορνία, ομού μετά των εκεί πιστών μας αδελφών Ροδοσταύρων. Το εκπονηθέν πρόγραμμα τίθεται αμέσως εις εφαρμογήν και εις τα δύο ημισφαίρια, υπό την επίβλεψιν του Ελβετικού συντονιστικού επιτελείου.

14.Από την Ελλάδα και ειδικώς από την Σύρον, λαμβάνομεν διαρκώς οικτρά παράπονα των εκεί πιστών της Αγίας Έδρας χριστιανών, των οποίων ο βίος έχει γίνει πραγματικώς μαρτυρικός λόγω διωγμών εκ μέρους του αιρετικού Ορθοδόξου κλήρου. Φυσικά κάνομεν και εμείς από πλευράς μας παν το δυνατόν δια να εκλείψει αυτή η φανερή παραβίασις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην Ευρώπη του 20ου αιώνος και της κοινής αγοράς. Το 1992 όμως θα επιβάλλομεν ασφαλώς την θέλησίν μας και θα κάνομεν τους σκοταδιστάς να τραβήξουν την ουρά τους στα σκέλη τους.
( Η πιστή μετάφρασις των ως άνω κειμένων, εγένετο υπό του Πατρός Π …. προς χρήσιν των ομοδόξων αδελφών μας της Ορθοδόξου Ελλάδος κατ’ εντολήν του).
Όπως οι επαναστάται οι οποίοι επί μακρόν ετοίμαζαν την επανάστασίν των εις μίαν δεδομένην στιγμήν ανοίγουν τας μυστικά των αποθήκας και μοιράζουν τα όπλα εις τους οπαδούς των, έτσι και εμείς, οι οπαδοί του μεγαλύτερου επαναστάτου όλων των εποχών, ανοίγομεν σήμερα τας σφραγισμένας από μυστικάς σφραγίδας αποθήκας των θανασίμων εχθρών, και μοιράζομεν τα ίδια τους τα όπλα με την προσταγήν: «Χτυπάτε τους αλύπητα, μέχρι τελικού αφανισμού τους! Όποιος δεν είναι μαζί μας , είναι εναντίον μας!» Χτυπάτε εν πρώτοις τους προδότας εντός των ιδίων μας γραμμών οι οποίοι συνετάχθησαν με τον εχθρόν! Τα δικά μας χτυπήματα ηθικού θανάτου είναι κατά πολύ χειρότερα από τα χτυπήματα που προκαλούν θάνατο της φθαρτής σαρκός! Αλλοίμονο σ’ εκείνους του Ιερείς οι οποίοι κατεπρόδωσαν και αυτό το σύμβολο της πίστεως το λέγον ρητώς: «Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», συνταχθέντες με τον εωσφορικόν Άξονα θανάτου και ειδικώς μετά του αρχιαιρεσιάρχου της Ρώμης και την Μασονίαν και οι οποίοι απεφάσισαν την εξαφάνισιν των Ορθοδόξων λαών της Ελλάδος, Σερβίας και Ρωσίας!!!
Θα τους υπενθυμίσωμεν σήμερα μία μόνον εκ των προρρήσεων τας οποίας και εμείς πιστεύομεν:
 «Οι Άραβες δεν θα αφήσουν λίθον επί λίθου από την καταραμένην πόλιν του Πάπα, του μεγάλου ενόχου των τόσων εγκλημάτων εις βάρος των λαών της γης …»!!!    
Αναρτήθηκε από ".